Bij bedrijven met ten minste vijftig werknemers dient een ondernemingsraad als medezeggenschapsorgaan voor de werknemers te worden ingesteld. Via het medezeggenschapsrecht kunnen werknemers invloed uitoefenen op de besluitvorming van een bedrijf. In een ondernemingsraad zitten vertegenwoordigers van de werknemers.

In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is bepaald dat in sommige gevallen de werkgever instemming moet hebben van de ondernemingsraad (artikel 27 WOR). Dat leidt echter tot de vraag of en in hoeverre de individuele werknemer wordt gebonden door een instemming, gegeven door de ondernemingsraad. Werkt zo’n instemming direct door in de individuele arbeidsovereenkomst van de werknemer.In de wetgeschiedenis van de WOR wordt aangegeven dat in beginsel géén sprake is van directe doorwerking in individuele arbeidsovereenkomsten van werknemers, bij instemming van of overeenstemming met de ondernemingsraad. Dus zelfs als de ondernemer en de ondernemingsraad het eens worden over een wijziging in de arbeidsvoorwaarden, dient deze wijziging alsnog in de individuele arbeidsovereenkomsten te worden verwerkt. Dit kan door overeenstemming met de werknemer of door een beroep te doen op artikel 7:613 BW, de zwaarwegende redenen voor de werkgever.

Hoge Raad

De Hoge Raad heeft een interessant arrest gewezen waarbij de vraag speelde wat precies de betekenis is van de instemming van de ondernemingsraad.

Individuele medewerkers zijn in beginsel niet gebonden aan veranderingen die instemming hebben gekregen van de ondernemingsraad, ondanks het feit dat hun vertegenwoordigers met de verandering hebben ingestemd. Vermeldenswaardig hierbij nog is het contraire advies van de Procureur-Generaal, welke terug kan worden gelezen in de uitspraak ECLI:NL:PHR:2019:645.

In de praktijk wordt doorgaans gezien dat werknemers zich niet verzetten met veranderingen waarmee de ondernemingsraad heeft ingestemd. Dergelijke veranderingen kunnen dan ook makkelijk door de werkgever worden doorgevoerd in de individuele arbeidsovereenkomst. Het is van groot belang dat ondernemingsraden zich goed laten informeren voordat zij instemmen met veranderingen die door de werkgever worden voorgesteld.

Vragen hierover? Ik adviseer veelvuldig ondernemingsraden en informeer u graag.