Eind 2023 lanceerde Daniels Huisman de website Turbocheck.nl. Iedereen kan daar informatie opvragen over bedrijven die door een turboliquidatie zijn opgehouden te bestaan. Met name schuldeisers die na een turboliquidatie met lege handen achterblijven, maken gebruik van Turbocheck.nl. De aanvrager ontvangt naast informatie, ook een advies van Daniels Huisman over de juridische positie ten opzichte van de vennootschap die gebruik heeft gemaakt van de turboliquidatie. Een advies kan zijn om tóch het faillissement van de vennootschap aan te vragen, want misschien zijn er nog activa of is er sprake geweest van onbehoorlijk bestuur. Als het faillissement inderdaad wordt uitgesproken, dan wordt de vennootschap geacht ter afwikkeling van het faillissement te blijven bestaan. De curator in het faillissement kan dan nader onderzoek doen naar de gang van zaken voorafgaand aan het faillissement en de rol van de bestuurders daarbij.

In de praktijk

Regelmatig worden faillissementen uitgesproken van vennootschappen die vanwege turboliquidatie niet meer bestaan. Een voorbeeld vinden we in de uitspraak van rechtbank Rotterdam van 27 december 2023, die eind april 2024 op rechtspraak.nl is gepubliceerd (ECLI:NL:RBROT:2023:12993). In deze zaak hadden twee werknemers van een besloten vennootschap het faillissement van de vennootschap aangevraagd. Reden daarvoor was dat zij al enige tijd geen loon meer ontvingen. Na de faillissementsaanvraag heeft de vennootschap gebruik gemaakt van turboliquidatie. De vennootschap is daardoor opgehouden te bestaan omdat er geen baten meer zouden zijn. De werknemers voerden in de faillissementsprocedure aan dat er nog wel sprake was van (mogelijke) baten. De werknemers stelden dat het er alle schijn van had dat de onderneming is ontdaan van haar activa en alle middelen om hen via de weg van turboliquidatie te blokkeren. Zij deden daarbij een beroep op financiële gegevens die zij uit de door de vennootschap gepubliceerde jaarrekeningen ontleenden.

Het oordeel

De rechtbank oordeelt dat summierlijk is gebleken van feiten en omstandigheden die voldoende aannemelijk maken dat er nog baten zijn. Uit de gedeponeerde jaarrekening 2022 volgt, dat er eind 2022 nog activa waren met een waarde van € 196.947. Ook bleek dat er sprake was van een opmerkelijke afname van het eigen vermogen na het boekjaar 2021. Uit niets is gebleken dat de vennootschap per datum van ontbinding een slotbalans heeft opgesteld en gedeponeerd. Het is naar het oordeel van de rechtbank dan ook onduidelijk op welke wijze deze aanwezige baten zijn weggevloeid. Volgens de rechtbank is het nu aan de curator om naar deze vermoedens en naar andere vragen, nader onderzoek te doen.

Actie kan lonen

Het kan dus lonen om als schuldeiser van een vennootschap die gebruik heeft gemaakt van turboliquidatie, in actie te komen. Om te beginnen met het opvragen van informatie en advies via Turbocheck.nl . Faillissementen worden uitgesproken als de rechtbank oordeelt dat er mogelijk nog baten zijn of dat mogelijk sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Uiteraard moet daarnaast ook aan de andere vereisten voor het uitspreken van een faillissement zijn voldaan. De curator zal vervolgens de in een faillissement gebruikelijke onderzoeken uitvoeren. Zo nodig zal hij actie ondernemen om verdwenen activa via de actio pauliana weer in de boedel te krijgen of om bestuurders die kennelijk onbehoorlijk hebben bestuurd aan te pakken.

Stel je vraag over turboliquidatie

Heb je als schuldeiser te maken met een turboliquidatie, of heb je vragen over een faillissementstraject? Neem dan gerust contact op met Martijn Samsen, of met een van zijn collega’s van de Praktijkgroep Insolventierecht bij Daniels Huisman Advocaten.

Deze blog is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in de blog kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blog dient derhalve niet als juridisch advies te worden beschouwd. Daniels Huisman aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit de blog.