Wanneer een zaak niet voldoet aan hetgeen een koper daarvan redelijkerwijs mag verwachten, is sprake van non-conformiteit, hetgeen een grond kan zijn voor ontbinding van de koopovereenkomst. Onder omstandigheden kan echter tevens een vordering worden ingesteld op grond van dwaling en kan de koopovereenkomst worden vernietigd.

Een groot verschil tussen ontbinding en dwaling is dat vernietiging terugwerkende kracht heeft in tegenstelling tot ontbinding. Door deze terugwerkende kracht wordt de betreffende koop geacht nooit te hebben plaatsgevonden, waardoor de betaling die daarop is gebaseerd, zonder rechtsgrond heeft plaatsgevonden. Hierdoor is sprake van onverschuldigde betaling, zodat ook de regels hieromtrent van toepassing zijn. In de hieronder omschreven casus bij de rechtbank Limburg leidde dit ertoe dat de verkoper niet alleen de koopsom diende terug te betalen, maar tevens aanvullende schadevergoeding diende te voldoen voor de kosten van het ontvangen en teruggeven van de auto en de kosten die hij niet zou hebben gemaakt als deze niet zou zijn ontvangen.

De casus
Een particulier koopt van een andere particulier een auto voor een bedrag van € 3.200,00. Partijen hebben daarbij een koopovereenkomst ondertekend waarbij de verkopende partij zich uitgeeft onder een valse naam. In de koopovereenkomst wordt een gunstige garantie afgesproken, waarbij onder meer is afgesproken dat de verkoper garandeert dat er geen gebreken zijn aan de auto.

Enkele maanden later blijkt de auto gebreken te vertonen, hetgeen bij de verkoper is gemeld. De verkoper blijkt echter dan een andere naam te hebben en het adres blijkt eveneens niet te kloppen. De koper heeft aangifte gedaan van oplichting. De officier van justitie heeft echter bericht geen strafvervolging in te stellen, maar gesteld dat een civielrechtelijke procedure kan worden opgestart.

Later is gebleken dat de verkoper de auto kort voor de koop had gekocht van een autobedrijf voor € 1.250,00 en dat toen de auto total loss was. Om de auto te herstellen zou een bedrag van meer dan € 10.000,00 moeten worden besteed aan herstelkosten.

De procedure
De koper vordert vernietiging van de koopovereenkomst wegens dwaling, alsmede aanvullende schadevergoeding.

De rechtbank oordeelt dat sprake is van dwaling, omdat de koper niet wist dat de auto total loss verklaard is geweest en herstelkosten meer dan € 10.000,00 bedragen. Wanneer de koper dit wel had geweten, zou hij de overeenkomst niet zijn aangegaan. Daarnaast heeft de verkoper zijn mededelingsplicht gezonden, omdat hij wist dat de auto total loss was geweest en dit niet heeft medegedeeld. De rechtbank vernietigt de koopovereenkomst en veroordeeld de verkoper tot terugbetaling van de koopsom ad € 3.200,00.

Ten aanzien van de aanvullende kosten vordert de koper schadevergoeding voor de kosten van het ontvangen en teruggeven van de auto in de zin van artikel 6:207 BW, alsmede de uitgaven aan de auto in de periode waarin hij redelijkerwijs de verplichting tot teruggave van de auto geen rekening had hoeven houden en deze kosten niet zou hebben gemaakt als hij de auto niet zou hebben ontvangen. De koper onderbouwt deze schade met facturen en volgens de kantonrechter zijn betreffende kosten noodzakelijk geweest en komen deze redelijk voor. De kantonrechter wijst derhalve tevens een aanvullende schadevergoeding toe ter hoogte van € 2.250,98.

Omdat de auto tevens op naam is gesteld van de koper, diende eveneens nog de tenaamstelling ongedaan te worden gemaakt. Koper vordert dit derhalve daarnaast op straffe van een dwangsom. Ook deze vordering van de koper wordt door de kantonrechter toegewezen. De verkoper moest daarvoor zijn medewerking verlenen om de tenaamstelling van de auto ongedaan te maken, op straffe van een dwangsom van € 50,00 per dag.

Conclusie:
De verkoper dacht makkelijk geld te kunnen verdienen door een total loss verklaarde auto onder een valse naam te verkopen met een mooie garantie, maar krijgt uiteindelijk de deksel op zijn neus. De rechtbank vernietigd de koop op grond van dwaling en de verkoper moet naast de koopsom ook nog eens een aanzienlijke schadevergoeding en de proceskosten betalen.

Hebt u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust https://www.huisadvocaten.nl/contact/”>contact op.

title=”Advocaat H. de Groen” href=”https://www.huisadvocaten.nl/advocaten/atm-huis-advocaten-utrecht/”>mr. H. de Groen
title=”advocaat Utrecht” href=”https://www.huisadvocaten.nl/advocaten/atm-huis-advocaten-utrecht/”>ATM Huis Advocaten
Utrecht
Tel: 030 – 7601 036