De betekenis van letselschade is bij de meeste mensen bekend. Minder bekend is de figuur van de overlijdensschade, vastgelegd in artikel 6:108 BW. Van overlijdensschade is in de meeste gevallen sprake wanneer iemand overlijdt als gevolg van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is. Nabestaanden van de overledene hebben dan meestal recht op een schadevergoeding.

Onderdelen van overlijdensschade
Overlijdensschade bestaat grofweg uit twee onderdelen, te weten gederfd levensonderhoud en ‘de kosten van de lijkbezorging’. Concreet behelst gederfd levensonderhoud, een vergoeding voor levensonderhoud in natura en in geld. Bij levensonderhoud in natura kan gedacht worden aan een bijdrage die werd geleverd in het huishouden, of bij de opvoeding van de kinderen. De berekening van het gederfde levensonderhoud in geld is een ‘alimentatieachtige’ berekening, waarbij wordt gekeken naar de behoefte van de nabestaanden om op dezelfde voet door te kunnen leven als voor het overlijden. Met de kosten van de lijkbezorging worden de kosten voor de begrafenis bedoeld. Met name de schadepost gederfd levensonderhoud zorgt bij de begroting van de schade vaak voor discussie. Daarom is er inmiddels een initiatief ontplooid om de berekening van deze schadepost te vergemakkelijken. Hierna zal worden ingegaan op het huidige (het ‘oude’) systeem en het initiatief van de Denktank, het ‘nieuwe’ systeem.

Oude berekeningsmethode
De ‘oude’ methode om overlijdensschade te berekenen wordt door nabestaanden vaak als ondoorzichtig ervaren. Bij het berekenen van de overlijdensschade gaat de ‘oude methode’ uit van de hypothetische draagkracht van de overledene zoals deze zich naar alle waarschijnlijkheid verder zou hebben ontwikkeld, en van de feitelijke behoefte van de nabestaanden zoals deze zich na het overlijden, onder invloed van alle omstandigheden en inclusief alle hen toekomende baten, verder hebben ontwikkeld.

Nieuwe berekeningsmethode
Gezien de groeiende onvrede over de oude berekeningsmethode is er een nieuwe berekeningsmethode ontwikkeld die beter moet aansluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen en bovendien voor de nabestaanden duidelijk(er) maakt hoe de schadevergoeding wordt berekend. Het bijzonder aan deze nieuwe methode is dat zij tot stand is gekomen op eigen initiatief van een aantal partijen die op verschillende manieren bij de behandeling van overlijdensschadezaken betrokken zijn. Deze partijen hebben samen de Denktank Overlijdensschade gevormd.

In de nieuwe berekeningsmethode voor de overlijdensschade wordt het netto gezinsinkomen van voor het overlijden verminderd met een vastgesteld percentage dat afhankelijk is van het netto gezinsinkomen, het aantal gezinsleden en de leeftijd van de kinderen. Het netto gezinsinkomen na overlijden wordt vervolgens verhoogd met de weggevallen uitgaven als gevolg van het overlijden van het gezinslid en wordt verminderd met de bijgekomen uitgaven. Vervolgens worden beide netto gezinsinkomens met elkaar vergeleden. Het verschil tussen beiden is de schade per jaar.

Richtlijn van De Letselschade Raad
De Letselschade Raad is een onafhankelijk instelling met als doelstelling om de harmonie en duidelijkheid bij de afhandeling van personenschade te vergroten. Door de Letselschade Raad zijn in dit kader onder andere een aantal richtlijnen opgesteld, die veel gebruikt worden bij het begroten van de geleden en nog te lijden schade. De Letselschade Raad is doende om de nieuwe berekeningsmethode tot een richtlijn te maken zodat het als norm bij het berekenen van overlijdensschade kan worden gebruikt. Hoewel het op dit moment nog ‘slechts’ om een aanbeveling van de Denktank Overlijdensschade gaat, en er nog geen sprake is van geïmplementeerde regelgeving, wordt de nieuwe rekenmethode al veelvuldig gebruikt. De nieuwe methode geeft de nabestaande inzicht in de wijze waarop de schadevergoeding wordt berekend en is eenvoudig uit te leggen. Bovendien is de methode flexibel waardoor met bijzonderheden rekening gehouden kan worden. Het is overigens altijd van belang te beoordelen of toepassing van de nieuwe berekeningssystematiek wel in het belang van de nabestaanden is.

Heeft u in een situatie als deze hulp nodig, wilt u advies of wenst u overleg, dan kunt u https://www.huisadvocaten.nl/contact/”>contact met ons opnemen.

title=”advocaat Langhout” href=”https://www.huisadvocaten.nl/advocaten/de-haan-huis-advocaten-en-notarissen-almere/”>mr. W. Langhout
title=”advocaat Almere” href=”https://www.huisadvocaten.nl/advocaten/de-haan-huis-advocaten-en-notarissen-almere/”>De Haan advocaten Almere
Almere
Tel:036 – 7600 972