De Eerste Kamer heeft op 24 januari 2017 ingestemd met het wetsvoorstel van de gewijzigde Arbowet. De nieuwe Arbowet zal vanaf 1 juli 2017 in werking treden. Met de wijziging van de Arbowet wil het kabinet het functioneren van de bedrijfsgezondheidszorg voor werknemers en werkgevers verbeteren. Het is verstandig om je goed voor te bereiden op de veranderingen. De wijzigingen in de nieuwe Arbowet zijn vooral gericht op de rol en taken van de bedrijfsarts en de positie van de preventiemedewerker. De werkgevers krijgen meer verplichtingen en de werknemers meer rechten. Ik zal hieronder kort ingaan op de belangrijkste wijzigingen.

Werknemers krijgen een betere toegang tot de bedrijfsarts

Werknemers krijgen het recht om uit eigen beweging langs een bedrijfsarts te gaan via een “open spreekuur”. Dit wordt ook wel arbeidsomstandigheden spreekuur genoemd. De werknemers dienen van deze mogelijkheid op de hoogte te worden gesteld. Daarnaast kan de werknemer bij twijfel over de juistheid van het advies van de bedrijfsarts een second opinion aanvragen bij een andere (onafhankelijke) bedrijfsarts.

Verplichte contractuele afspraken tussen de werkgever en de bedrijfsarts

De afspraken moeten worden vastgelegd in een “basiscontract arbodienstverlening”. In het basiscontract dienen in ieder geval de volgende punten te staan:
– dat de bedrijfsarts de gelegenheid krijgt om de werkplek in het bedrijf te bezoeken;
– dat er een klachtenprocedure is en hoe deze klachtenprocedure werkt;
– op welke manier de bedrijfsarts zijn (wettelijke) taken kan uitvoeren;
– hoe de toegang tot de bedrijfsarts, de preventiemedewerker, de OR/ personeelsvertegenwoordiger of de belanghebbende werknemer is geregeld;
– hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten. De bedrijfsarts krijgt dan ruimte om beroepsziekten te melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Alle arbodienstverleners (dus niet alleen de bedrijfsarts) dienen voorts nauw samen te werken met en te adviseren aan de preventiemedewerker, de OR en/of personeelsvertegenwoordiger (of bij het ontbreken daarvan de belanghebbende werknemer) van de werkgever.

Door deze nieuwe afspraken wordt de werkgever verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding. Werkgever en werknemer worden dan samen verantwoordelijk voor de implementatie van de adviezen van de bedrijfsarts.

Handhaving, toezicht en sanctie

De inspectie van SWZ gaat handhaven op aanwezigheid van een basiscontract en krijgt ruime sanctioneringsmogelijkheden ten opzichte van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen. De inspectie mag werkgevers zonder basiscontract beboeten. De inspectie kan ook de bedrijfsarts beboeten als hij zich niet houdt aan het mogelijk maken van een second opinion of als hij niet beschikt over een klachtenregeling.

Overgangsregeling

Werkgevers krijgen na het ingaan van de wetswijziging een jaar de tijd om, voor lopende contracten die afwijken van de nieuwe regeling, het bestaande contract met de bedrijfsarts/arbodienst aan te passen.

Voor vragen over de nieuwe Arbowet of andere arbeidsrechtelijke kwesties kunt u uiteraard contact met mij opnemen of met één van onze andere arbeidsrecht advocaten op telefoonnummer 055- 521 24 91.

mr. S. Karagan