Centrale Raad van Beroep doet uitspraak in de zaak van de ontslagen docente economie, die geen handen meer wilde schudden van mannelijke collegae

Utrecht, 11 mei 2009 – Centrale Raad van Beroep doet uitspraak in de zaak van de ontslagen docente economie van het Vader Rijn College te Utrecht, die geen handen meer wilde schudden van mannelijke collega’s

Betrokkene had een tijdelijke aanstelling tot 1 augustus 2007. Op de eerste schooldag na de zomervakantie van 2006 heeft betrokkene ’s ochtends per e-mailbericht al haar collega’s laten weten dat zij vanwege haar geloofsovertuiging geen handen meer zal geven aan mannelijke collega’s. Als gevolg van de daardoor ontstane commotie is betrokkene geschorst en uiteindelijk vóór de afloop van haar tijdelijk dienstverband ontslagen. Die besluiten bleven bij de rechtbank in stand.
In hoger beroep heeft betrokkene zich op het standpunt gesteld dat de rechtbank ten onrechte voorbij is gegaan aan het oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling in deze zaak, te weten dat de school verboden indirect onderscheid maakt op grond van godsdienst bij de arbeidsomstandigheden door de eis te stellen dat docenten bij het begroeten een hand geven.

De school waarbij betrokkene in dienst was streeft een respectvolle omgang met elkaar na door het voorschrijven van een uniforme begroetingsregel eruit bestaande dat men elkaar bij gelegenheid een hand schudt. De openbare school wil openstaan voor een ieder en het propageren van de eigen levenovertuiging, godsdienstbeschouwing of politieke voorkeur acht de school niet gewenst. Voor de keuze van de begroetingsregel heeft de school aangesloten bij de in Nederland algemeen geaccepteerde fatsoens- en omgangsvormen.

De Centrale Raad overweegt nu in zijn uitspraak van 7 mei 2009, LJN: BI2440 dat het bij de vraag of de begroetingsregel zich verdraagt met het verbod van onderscheid naar godsdienst gaat om een afweging van belangen van de stichting en de school enerzijds en die van betrokkene, die zou moeten worden beschermd tegen ongelijke behandeling vanwege haar godsdienst anderzijds. Van belang acht de Centrale Raad daarbij dat de geloofsuiting waarvoor bescherming wordt verlangd zich in de openbaarheid manifesteert en dat daarbij anderen zijn betrokken, waaronder ook leerlingen, ouders en andere derden. De begroetingsregel ziet dus direct op de wijze van functievervulling. Het belang van de openbare school, gelegen in het voorkomen van segregatie en het bevorderen van de duidelijkheid in een multiculturele schoolgemeenschap weegt in de gegeven omstandigheden zo veel zwaarder dan het door betrokkene nagestreefde belang bij verscheidenheid, dat de Raad van oordeel is dat de voorgeschreven begroetingswijze, te weten het schudden van handen, passend en noodzakelijk is te achten. De school werd dus in het gelijk gesteld.

De uitspraak betekent dat de docente terecht is ontslagen.

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het burgerlijke en militaire ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Download deze publicatie als pdf bestand

Bron: Centrale Raad van Beroep
Datum actualiteit: 11 mei 2009