In mijn blog van 1 december 2016 ben ik ingegaan op de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, de onderliggende problematiek en de onrust die als gevolg van de invoering van deze wet is ontstaan. In verband met de ontstane onrust na de invoering van de Wet DBA had de staatssecretaris van Financiën in september 2016 al aangekondigd dat er niet vanaf 1 mei 2017 handhavend opgetreden zou worden, behoudens kwaadwillenden. De ondernemers zouden de tijd krijgen om zich het nieuwe werken eigen te maken.

Implementatietermijn verlengd

De staatssecretaris heeft toen ook aangegeven dat er medio mei 2017 zal worden bezien of de implementatietermijn nog verder verlengd zal moeten worden. In mijn blog van december 2016 heb ik u toegezegd op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Inmiddels is duidelijk dat de implementatietermijn weer verlengd is en wel tot 1 juli 2018. Tot die datum zal er dus niet handhavend worden opgetreden. Let wel, kwaadwillenden worden hiervan (wederom) uitgesloten. Zij kunnen derhalve wel handhavend optreden verwachten. Op dit moment zijn er volgens de staatssecretaris 10 onderzoeken door de Belastingdienst gaande in dit kader.

Onderzoek gereed

In de tweede voortgangsrapportage had de staatssecretaris ook aangekondigd te onderzoeken hoe aan de termen “vrije vervanging” en “gezagsverhouding” een concretere of andere invulling kan worden gegeven zodat deze beter aansluit bij het huidige maatschappelijke beeld van een arbeidsrelatie. Dit onderzoek “Onderzoek varianten kwalificatie arbeidsrelatie” is inmiddels afgerond en is aangeboden aan de Tweede Kamer en de informateur. Het rapport behelst 10 beleidsvarianten die afzonderlijk gekozen kunnen worden, maar ook gecombineerd kunnen worden.

Vervolg afhankelijk van het volgende kabinet

Het voert echter te ver om hier uitgebreid in te gaan op de varianten. Het is immers nog geenszins duidelijk welke richting het in deze op zal gaan. Volgens de staatssecretaris van Financiën is het aan het nieuwe kabinet om hier verder mee aan de slag te gaan. Nu de formatieonderhandelingen nog in volle gang zijn en er nog geen uitzicht is op een nieuw kabinet, verwacht ik dat de onduidelijkheid ten aanzien van de Wet DBA niet op korte termijn zal zijn verdwenen. In ieder geval blijf ik u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

mr. M. Verkuijl-Boessenkool