De ministerraad heeft op voorstel van minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin, mede namens staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met een wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet. Er komt een relatie tussen de kwalificatieplicht van schoolgaande jongeren van 16 en 17 jaar en het recht op kinderbijslag.
Ouders krijgen in principe voor hun 16 of 17-jarige kind alleen nog maar kinderbijslag, wanneer deze bezig is een startkwalificatie te behalen. Het huidige klokurencriterium voor kinderbijslag komt daarmee te vervallen. Met deze maatregel verwacht het kabinet een bijdrage te leveren aan de bestrijding van voortijdige schooluitval onder deze groep jongeren. Als gevolg van de voorgestelde wetswijziging kunnen meer ouders in aanmerking komen voor kinderbijslag. Door het schrappen van het klokurencriterium vallen namelijk meer vormen van onderwijs onder de voorwaarden van de Kinderbijslagwet.

Op dit moment bestaat voor een 16 of 17-jarig kind recht op kinderbijslag, wanneer hij 213 uur per kwartaal lessen of stage volgt (klokurencriterium), arbeidsongeschikt of werkloos is. Werkloosheid houdt nu nog in dat een jongere ingeschreven staat bij het CWI en passende arbeid zoekt en aanvaardt.

In het wetsvoorstel wordt het klokurencriterium vervangen door de eis dat een 16 of 17-jarige jongere onderwijs volgt met uitzicht op een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Behalve dat hiermee voortijdige schooluitval kan worden tegengegaan, is reden van deze aanpassing dat het klokurencriterium geen rekening houdt met moderne onderwijskundige en organisatorische ontwikkelingen op scholen. Zo vallen uren waarin jongeren zelfstandig werken feitelijk niet onder dit criterium. Een ander voorstel is om aan het criterium werkloosheid de eis te verbinden dat een jongere een startkwalificatie heeft en dat hij een werkleeraanbod bij de gemeente heeft aangevraagd. Door in de kinderbijslagwet expliciet de kwalificatieplicht op te nemen, is de verwachting dat dreigend verlies van deze tegemoetkoming ouders ertoe beweegt het schoolverzuim van hun kind aan te pakken.

Met het voorstel om de Algemene Kinderbijslagwet aan te passen, geeft het kabinet invulling aan het voornemen meer samenhang aan te brengen in het overheidsbeleid gericht op jongeren en gezinnen. Er komt een rechtstreekse relatie tussen onderwijs- en sociale zekerheidsbeleid. Door hantering van dezelfde begrippen wordt de gegevensuitwisseling tussen IB-groep, onderwijsinspectie, gemeentelijke leerplichtambtenaren en de Sociale Verzekeringsbank beter. Daarnaast wordt de uitvoeringspraktijk er eenvoudiger door.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Bron: www.rechtennieuws.nl, 13 oktober 2008