Er komt een verbod op ontslagvergoedingen voor bestuurders in de publieke en semipublieke sector die hoger zijn dan één jaarsalaris. De ministerraad heeft daar op voorstel van minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd. Dit verbod wordt opgenomen in de Wet normering uit publieke middelen gefinancierde beloning topfunctionarissen, die nu in voorbereiding is. Het besluit komt overeen met het advies van de commissie Dijkstal van mei 2009.

Het kabinet is van mening dat in normale gevallen geen ontslagvergoeding past. Een compensatie voor het risico op ontslag hoort in de beloning van de bestuurders verdisconteerd te zijn. In afwijking van het advies van de commissie Dijkstal wil het kabinet geen uitzonderingen op de regel dat geen ontslagvergoeding hoger dan een jaarsalaris wordt toegekend. Is er toch sprake van een hogere ontslagvergoeding, dan zal het deel dat hoger is dan een jaarsalaris worden teruggevorderd.

Bron: Ministerraad 21 december 2009

Arbeidsrecht op Huis Advocaten