De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA), de Consumentenautoriteit (CA), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Nederlandsche Bank (DNB) hebben een intentieverklaring getekend om hun onderlinge samenwerking verder te versterken.

In de verklaring spreken de zes toezichthouders het voornemen uit in 2009 met elkaar het Markttoezichthoudersberaad op te zetten. Dit beraad vormt de basis voor een structurele dialoog, met als doel kennisdeling en uitwisseling van ervaringen over zaakoverstijgende thema’s en dilemma’s die zich lenen voor een gemeenschappelijke benadering. Het beraad is een aanvulling op de (veelal bilaterale) samenwerking die op basis van de bestaande samenwerkingsprotocollen al plaatsvindt in specifieke zaken.

Hoewel iedere deelnemende toezichthouder een eigen specifieke taak vervult, zijn de vraagstukken en ontwikkelingen waar deze toezichthouders mee te maken krijgen vaak vergelijkbaar. In het kader van het Markttoezichthoudersberaad wordt tijdens twee jaarlijkse bijeenkomsten op bestuurlijk niveau over gezamenlijke thema’s gesproken. Daarnaast wordt geïnvesteerd in bijeenkomsten gericht op kennisdeling op alle niveaus, in de vorm van onder andere seminars, kennisgroepen en ‘best practices’. Dit moet de deelnemende toezichthouders in staat stellen hun toezichtstaken efficiënter en effectiever uit te voeren, wat uiteindelijk tot een vermindering van toezichtslasten kan leiden.

Bron: www.rechtennieuws.nl 6 april 2009