Werknemers met een jaarsalaris van 75.000 euro of meer, krijgen voortaan maximaal één jaarsalaris als ontslagvergoeding. Hiervoor wordt het Burgerlijk Wetboek gewijzigd. De ministerraad heeft ingestemd met een daartoe strekkend wetsvoorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Hirsch Ballin van Justitie.
Met het voorstel voert het kabinet de afspraak uit die is gemaakt tijdens het Najaarsoverleg. Het kabinet meent dat hiermee de kosten voor ontslagvergoedingen binnen de perken wordt gehouden voor werknemers die een goede arbeidsmarktpositie hebben.

De maximering geldt alleen als de kantonrechter over het ontslag van de werknemer besluit. Zij geldt niet voor afspraken die werkgevers en werknemers hebben gemaakt in een arbeidsovereenkomst en ook niet voor afspraken in een sociaal plan bij bedrijfsreorganisaties of collectief ontslag. De rechter kan van het maximum afwijken als bijvoorbeeld de werkgever zich heeft misdragen of dat het ontslag aan hem te wijten is.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Bron: www.rechtennieuws.nl, 24 november 2008