De rechtbank is van oordeel dat het evenementenbedrijf S. B.V. en haar directeur P. verantwoordelijk zijn voor het vlotongeluk op de rivier de Berkel. Zij heeft bij beide verdachten dood door schuld bewezen verklaard.

Het bedrijf is daarvoor een geldboete van € 50.000,- opgelegd, waarvan de helft voorwaardelijk. De heer P. heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden opgelegd gekregen met een proeftijd van twee jaar, plus een taakstraf van 180 uur.
Uitgebreide motivatie
Het vonnis in beide zaken is uitgebreid gemotiveerd. Dat is het gevolg van het feit dat door de verdediging en het OM een veelheid van standpunten op even zoveel feiten en omstandigheden in deze zaken zijn ingenomen. Op het merendeel van die standpunten is de rechtbank in haar vonnis ingegaan.

Een samenvatting van de vonnissen zou, binnen het bestek van deze korte actualiteit, tekort doen aan de nuances die in de overwegingen van de rechtbank zijn aangebracht. Daarom verwijst de rechtbank voor de precieze bewoordingen naar publicatie van de vonnissen (zie onderaan het bericht). Op een aantal punten echter wordt hieronder, kort samengevat, ingegaan omdat die in het bijzonder de publieke aandacht hebben getrokken.

Openbaar Ministerie ontvankelijk
Namens verdachten is een beroep gedaan op de niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie (OM). Nu het Waterschap en het Recreatieschap niet vervolgd zijn, heeft het OM gehandeld in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Door alleen het evenementenbedrijf en haar directeur te vervolgen, handelt het OM willekeurig en daarmee onzorgvuldig.

De rechtbank deelt dat standpunt niet, omdat de doelstellingen, taken en verantwoordelijkheden van deze beide “schappen” verschilt van die van de verdachten. Er is dus geen sprake van gelijke gevallen. Het OM heeft een ruime bevoegdheid om binnen bepaalde grenzen vervolgingsbeslissingen te nemen. De beslissing om de beide verdachten te vervolgen, acht de rechtbank niet onredelijk.

Ingaan op het bewijs
Namens verdachten zijn verweren met betrekking tot het bewijs gevoerd.
Deze verweren worden in het vonnis beantwoord onder subkopjes die betrekking hebben op verschillende feiten en omstandigheden voorafgaand en tijdens de bewuste vlottocht. De rechtbank verwijst voor wat dit betreft naar de tekst van het vonnis.

Bebording bij de overlaat
Namens verdachten is betoogd dat de bebording bij de overlaat de Kuipersbrug op de Berkel ernstig te wensen overliet. Daarvoor waren de “schappen” verantwoordelijk. Van grove schuld aan de kant van verdachten was geen sprake.
De rechtbank heeft daarover overwogen dat de situatie rondom de bebording langs de Berkel niet optimaal was.

Vertrouwen in organisatie
De rechtbank heeft verder geoordeeld dat degenen die deelnemen aan een bij een gespecialiseerd evenementenbedrijf, zoals S. BV, geboekte activiteit, mogen verwachten dat zij afdoende worden geïnstrueerd over de specifieke risico’s die de betreffende activiteit met zich mee brengen.

Deelnemers vertrouwen immers op de aanwijzingen van de organisatie die het evenement verkoopt. Ook mogen zij erop vertrouwen dat zij door die organisatie worden behoed voor risico’s die liggen buiten het normale verloop van zo’n activiteit.
In dit geval hoorde de ligging van de bewuste overlaat in het door de vrouwen te varen traject tot zo’n risico, en daarvoor had dus gewaarschuwd moeten worden.

Veiligheidssituatie rond overlaat
Daarnaast is namens verdachten aangevoerd, dat de algemene veiligheidssituatie nabij de Kuipersbrug de zorg van de “schappen” is en niet van verdachten. De “schappen”zijn daarin tekort geschoten.
De rechtbank heeft daarover overwogen dat in het midden kan blijven of de veiligheidssituatie bij de Kuipersbrug verbetering behoeft. Dat geldt ook voor de bebording op de oevers nabij de Kuipersbrug.

Maar de omstandigheid dat die laatste situatie niet optimaal was, heeft ook een keerzijde. De namens verdachten gestelde nalatigheid van de “schappen” brengt naar het oordeel van de rechtbank als spiegelbeeld mee dat verdachten dan een versterkte verantwoordelijkheid hebben voor de veiligheid van hun klanten.

Causaal verband
De rechtbank is tenslotte van oordeel dat er een causaal verband bestaat tussen het handelen dan wel nalaten van de verdachten en de dood van de beide vrouwen. Dat het ongeval voor iedereen volkomen onverwacht kwam, neemt niet weg dat voorzienbaar was dat zich zulke ernstige gevolgen zouden voordoen wanneer een vlot over de bewuste overlaat zou varen. Daar staat immers een sterke stroming en wanneer men daarin vast komt te zitten is verdrinking en daardoor overlijden een voorzienbaar gevolg.

Volledige vonnissen
De rechtbank verwijst voor het overige nogmaals naar de integrale tekst van de beide vonnissen. Onder LJNummer BF7579 vindt u het vonnis van het evenementenbedrijf. Onder LJNummer BF7537 vindt u het vonnis van de directeur.

Bron: www.rechtennieuws.nl, 13 oktober 2008