Belanghebbende lijdt aan een zeer ernstige vorm van de ziekte van Crohn. Sinds de laatste operatie in 2005 resteert nog slechts 1.20 m dunne darm en circa 50% van haar dikke darm. Bij verdere complicaties is intraveneuze voeding volgens deskundigen onvermijdelijk. Aldus zou belanghebbende ernstig worden beperkt in levensvreugde, aan huis zijn gebonden en voortdurend een grote kans lopen op ernstige levensbedreigende infecties. Dat belanghebbende alle gangbare medicijnen (vruchteloos) heeft uitgeprobeerd is volgens de deskundigen voldoende aannemelijk gemaakt; zij achten deze gelet op haar precaire gezondheidssituatie zelfs gecontraïndiceerd.

Zelf gekweekte cannabis

De Centrale Raad van Beroep komt op basis van de deskundigenrapportages, en de daarop ter zitting gegeven toelichting, tot het oordeel dat in dit specifieke uitzonderlijke geval sprake is van zeer dringende redenen op grond waarvan belanghebbende in aanmerking komt voor bijzondere bijstand in de kosten van door haar zelf gekweekte, en voor geneeskundige doeleinden benodigde, cannabis voor eigen gebruik. Daarbij is van betekenis dat belanghebbende door een jarenlang proces van “trial en error” een voor haar optimale balans tussen de verschillende gewenste effecten heeft weten te bereiken, terwijl de thans via de apotheek verkrijgbare variëteiten daar (nog) niet in kunnen voorzien. De Raad voorziet zelf en bepaalt dat belanghebbende met ingang van 1 maart 2006 tot en met
1 maart 2012 (wanneer het lopende draagkrachtjaar voor de vaststelling van bijzondere bijstand eindigt) bijzondere bijstand wordt verleend tot een bedrag van € 6.000,– per jaar voor de voor eigen rekening blijvende kosten verbonden aan medicinale cannabis uit zelfkweek voor eigen gebruik. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit