Bij de verkoop van nog te bebouwen grond wordt vrijwel altijd opdracht gegeven tot het uitvoeren van een bodemonderzoek. Wanneer er fouten worden gemaakt in het bodemrapport waar de opdrachtgever schade van ondervindt (bijvoorbeeld wanneer er toch sprake van verontreiniging blijkt te zijn of de verontreiniging omvangrijker of ernstiger is dan gerapporteerd), is de vraag wie aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade.

In een zaak die in 2015 diende bij het Hof Den Bosch had de verkoper (op verzoek van koper) een onderzoeksbureau ingeschakeld voor het uitvoeren van een bodemonderzoek. Uit het bodemrapport bleek dat er geen (noemenswaardige) verontreiniging aanwezig was. De koper is vervolgens overgegaan tot aankoop van de grond en heeft op zijn beurt de grond weer doorverkocht.

Twee jaar later blijkt dat het onderzoeksbureau fouten heeft gemaakt bij het uitgevoerde bodemonderzoek omdat er wel degelijk sprake is van bodemverontreiniging. Interessant in deze zaak is dat de derde-koper niet alleen de verkoper aansprakelijk stelt (die is immers tekortgeschoten in zijn verplichtingen op grond van de koopovereenkomst), maar ook het onderzoeksbureau dat twee jaar daarvoor in opdracht van een ander het bodemrapport had opgemaakt.

De derde-koper heeft aangevoerd dat het onderzoeksbureau onrechtmatig jegens hem gehandeld heeft en dat deze partij daarom ook schadeplichtig is. Het onderzoeksbureau heeft zich onder meer verweerd met de stelling dat haar aansprakelijkheid sterk beperkt is vanwege een exoneratiebeding in haar algemene voorwaarden (wat echter onderdeel is van een overeenkomst waar de derde-koper geen partij bij is).

Het Hof heeft uiteindelijk geoordeeld dat ook het onderzoeksbureau op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk is, omdat het bureau niet heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Haar beroep op het exoneratiebeding wordt door het Hof gepasseerd nu dit beding enkel is afgesproken tussen het onderzoeksbureau en haar opdrachtgever. Derden kunnen niet zonder meer gebonden worden aan afspraken waar zij geen partij bij zijn.

De uitspraak is te vinden op http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2015:915.

Xander Woodhouse
ATM Advocaten