Echtscheiding

Direct advies?Stel uw vraag
15 resultaten

Algehele gemeenschap van goederen

Dit is een samenlevingsvorm waarin alle bezittingen, inkomsten en schulden gemeenschappelijk bezit zijn van beide partners.

Algemene kinderbijslagwet

De Algemene Kinderbijslagwet kort je af als AKW. Deze wet bepaalt onder ander dat de kinderbijslag afhangt van de leeftijd van het kind, de gezinsgrootte en de mate waarin in de kosten wordt voorzien.

Alimentatie

Alimentatie is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud van je ex-partner. De alimentatie kan via de rechter vastgesteld zijn. Echter dit kan ook tussen beide partners onderling zijn afgesproken.

Twee soorten Alimentatie:

Beschikking

De benoeming van de gezagsouder geschiedt in principe bij de echtscheidingsbeschikking in de nevenbeschikkingen. In de praktijk gebeurt het meestal bij een latere uitspraak. De ouders worden door de rechtbank opgeroepen voor een speciale zitting om over voogdij, alimentatie en omgangsregeling afspraken te maken. De rechter stelt vragen en beslist over het gezag. Hij kan de beslissing aanhouden, bijvoorbeeld in afwachting van een rapport van de Raad voor de Kinderbescherming. In de tussentijd gelden voor deze onderwerpen voorlopige voorzieningen.

Co-ouderschap

Als de ouders allebei voor de kinderen willen blijven zorgen, kunnen ze de rechtbank vragen uit te spreken dat de ouderlijke macht na de echtscheiding wordt voortgezet. Dit wordt ook wel co-ouderschap genoemd. Steeds meer ouders maken van deze uitzondering gebruik. Vorig jaar vroeg 27 procent van de scheidende echtparen handhaving van het gezag aan. Hiervoor moet wel aan een drietal voorwaarden zijn voldaan: 1 er is een gemeenschappelijk verzoek van de ouders; 2 er moet een goede verstandhouding tussen de ouders zijn; 3 het moet in het belang van het kind zijn.

Echtscheidingsakte

Een echtscheidingsakte is het schriftelijke bewijs van de ontbinding van een huwelijk door echtscheiding. Tegenwoordig wordt er geen daadwerkelijke akte meer opgemaakt, maar wordt er een blad toegevoegd aan de huwelijksakte. Dit blad wordt ook wel een 'latere vermelding' genoemd.

Flitsscheiding

De Flitsscheiding hield in dat een huwelijk kon worden omgezet in een geregistreerd partnerschap. Dit was de snelste manier om te scheiden voor echtparen die beide van mening waren niet meer verder te willen met het huwelijk en het verder ook eens waren over de verdeling van goederen en de zorg en alimentatie voor kinderen. Sinds 1 Maart 2009 is een flitsscheiding niet meer mogelijk. Een geregistreerd partnerschap kan alleen nog via de ambtenaar van de burgerlijke stand ontbonden worden als het stel geen kinderen heeft.

Geregistreerd partnerschap

Een geregistreerd partnerschap heeft voor eigendom en schuld hetzelfde gevolg als het huwelijk. Als er niets geregeld wordt, zullen zowel schulden als bezit aan beide partners toebehoren. Indien er bepaalde afspraken zijn gemaakt tussen de partners dan kunnen deze door de notaris vastgelegd worden in de partnerschapsvoorwaarden. 

Gezag

Wanneer ouders getrouwd zijn, hebben zij samen het gezag over hun minderjarige kinderen. Dit wordt de ouderlijke macht genoemd. Na een scheiding krijgt een van de ouders het gezag over de kinderen. Het belang van het kind is doorslaggevend voor de vraag wie van de ouders dat is. De andere ouder heeft sinds 1990 het wettelijke recht op omgang met het kind.

Mediation

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met de hulp van een onafhankelijke conflictbemiddelaar: de mediator.
Bij mediation bij een echtscheiding wordt niet gestreden om de juridische standpunten, maar gesproken over de belangen van beide (ex)-partners. Het is een snellere en goedkopere oplossing, waarbij de relatie tussen de partijen niet onnodig wordt beschadigd

Omgangsregeling

De niet-gezagsouder kan de omgang slechts worden ontzegd op basis van vier wettelijke gronden. Wanneer omgang ernstig nadeel oplevert voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind; wanneer de ouder ongeschikt of kennelijk niet in staat moet worden geacht tot omgang; wanneer een kind ouder dan twaalf jaar bij zijn verhoor door de rechter van ernstige bezwaren tegen omgang met de ouder heeft doen blijken; wanneer omgang anderszins in strijd is met zwaarwegende belangen van het kind.

Ontzetting

De wet kent twee mogelijkheden om één of beide ouders de ouderlijke macht te ontnemen: door ontheffing van of ontzetting uit de ouderlijke macht. Ontheffing heeft plaats als de ouder wel voor het kind wil zorgen, maar daartoe niet goed in staat is. Onzetting gebeurt als de ouder misbruik maakt van de ouderlijke macht of als er sprake is van grove verwaarlozing van het kind. Tot ontheffing en ontzetting wordt door de rechtbank besloten op verzoek van de Raad voor de kinderbescherming of op vordering van de officier van justitie.

Raad voor de kinderbescherming

De raad is een overheidsinstelling die valt onder het ministerie van Justitie. Hij heeft als taak het geven van adviezen, het doen van onderzoek en het indienen van verzoeken aan de rechter. De rechter kan de raad om advies vragen in echtscheidingszaken. De raad stelt in zo'n geval een onderzoek in naar de situatie van ouders en kind. Het rapport gaat terug naar de rechter en die neemt vaak het advies van de raad over.

Verrekenbeding

Verrekenbedingen zijn afspraken tussen partijen om vermogen te delen. Er zijn twee soorten verrekenbedingen:

  • een periodiek verrekenbeding
  • een finaal verrekenbeding 

Wanneer u onder huwelijkse voorwaarden getrouwd bent, kan er sprake zijn van een verrekenbeding binnen deze voorwaarden.

Voorlopige voorziening

Een scheidingsprocedure kan soms lang duren. Het kan dan wenselijk zijn dat er tussentijdse maatregelen getroffen worden, de zogenaamde voorlopige voorziening.
U kunt een voorlopige voorziening via uw advocaat vragen. U kunt dit tijdens de scheidingsprocedure doen of voordat de procedure is gestart.