Contractenrecht

Direct advies?Stel uw vraag
56 resultaten

Aanbod

Een bod doen aan een andere partij (rechtshandeling) die door aanvaarding tot een overeenkomst leidt. Wel te onderscheiden van uitnodiging tot het doen van een aanbod (advertentie in de krant) of het doen van onderhandelingen (vacatures in de krant).

Aanbod en aanvaarding

Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding van dit aanbod.

Aanmaning (2e)

Is binnen 10 werkdagen geen betaling ontvangen en is de debiteur niet bereid tot een aanvaardbare afbetalingsregeling, dan ontvangt de debiteur een tweede en tevens laatste aangetekende aanmaning waarbij hij nogmaals wordt gesommeerd te betalen binnen 10 werkdagen, waarbij wordt aangegeven dat na 10 werkdagen over zal worden gegaan tot het dagvaarden van de debiteur bij de rechter.

Aansprakelijkheid

In rechte vanwege iets kunnen worden aangesproken.

Aanvaarding

Door het accepteren van een aanbod komt een overeenkomst tot stand. Soms moet binnen een bepaalde tijd worden aanvaard(termijn).

Afbetaling

De betaling in vooraf vastgestelde termijnen van op krediet gekochte goederen of diensten. Een speciale vorm van afbetaling is huurkoop, waarbij het eigendom pas overgaat na de laatste termijnbetaling.

Agentuur overeenkomst

Overeenkomst tussen een opdrachtgever en een handelsagent. De opdrachtgever draagt de handelsagent op om tegen betaling te bemiddelen bij overeenkomsten en eventueel overeenkomsten te sluiten op naam en voor rekening van deze opdrachtgever

Arbeidscontract

Mondeling of schriftelijk contract tussen een of meer werkgevers en werknemers.

Beding

Een bijkomende voorwaarde bij een overeenkomst. Ook wel aangeduid met “ clausule”

Bemiddelingsovereenkomst

Opdracht waarbij de opdrachtnemer zich tegen betaling verbindt om als tussenpersoon op te treden bij het tot stand brengen van overeenkomst(en) tussen zijn opdrachtgever en derden.

Beroep

Mogelijkheid tot het vragen van een voorziening (heroverweging) tegen een uitspraak van een rechterlijke instantie of bestuursorgaan bij een hogere instantie. Hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank heet appel.

Beschikkingsonbevoegd

Niet bevoegd zijn om te beschikken over een of meer specifieke goederen.

Beslag

Voorlopige maatregel waarbij de overheid (meestal een rechter) bepaalde zaken aan iemands vrije beschikking onttrekt of onder zich neemt. Je hebt conservatoir beslag en executoriaal beslag.

Betalinsregeling

Een afspraak tussen schuldeiser en schuldenaar om de betaling op een bepaalde manier te laten verlopen.

Buitengerechtelijke incassokosten

Kosten die buiten de actie van incassohandelingen vallen, bijvoorbeeld administratiekosten.

Buitengerechtelijke kosten

Kosten die gemaakt worden in de fase voorafgaand aan het proces. De rechter bepaalt of deze kosten ook moeten worden vergoed door de partij die in het ongelijk is gesteld.

Causaal verband

Het verband tussen oorzaak en gevolg.

Conservatoir beslag

Het voorafgaande aan een procedure met toestemming van de rechter vastzetten van goederen of geld/banksaldi, zodat de schuldenaar die niet weg kan sluizen om aan betaling te ontkomen.

Consument

Natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Consumentenkoop

De koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Contract

Een schriftelijke overeenkomst.

Contractuele aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid die voortvloeit uit een gesloten overeenkomst.

Dwaling

Een overeenkomst die tot stand is gekomen onder invloed van dwaling en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten. De benadeelde wil van de overeenkomst af.

Een exclusiviteit (clausule)

Een beding. Een bijkomende voorwaarde bij een beding.

Eigendomsvoorbehoud

Wanneer iemand (roerende) goederen verkoopt blijft hij eigenaar van het goed ook al is het goed al geleverd totdat de koopsom is betaald.

Fatale termijn

Uiterste termijn waarbinnen een feitelijke handeling of een rechtshandeling dient plaats te vinden, zoals bijvoorbeeld betalen. U bent in verzuim, zonder ingebrekestelling, als de fatale termijn is verstreken.

Geheimhoudingsovereenkomst

Schriftelijke afspraak tussen partijen dat bepaalde zaken geheim dienen te blijven. Op overtreding daarvan staat een boete.

Gevolgschade

Schade door een gebrekkig product toegebracht aan een mens of andere zaak.

Handelingsonbekwaam

Het missen van de bevoegdheid om zelfstandig rechtshandelingen te verrichten.

Hoger beroep

Vragen van een voorziening/oordeel bij een hogere rechter. De zaak wordt opnieuw bekeken en beoordeeld.

In verzuim

Wanneer een schuldenaar een overeenkomst niet nakomt is hij in verzuim. Dit verzuim kan automatisch intreden wanneer een bepaalde termijn verstreken is, of wanneer uit het gedrag en de houding van de schuldenaar blijkt dat hij niet gaat nakomen. Ook wanneer de schuldenaar schriftelijk in gebreke wordt gesteld (bijvoorbeeld bij de tweede aanmaning) treedt het verzuim in.

Incasso

De buitengerechtelijke inning van geld, kwitanties en wissels. Schuldeisers kunnen hun incasso’s onderbrengen bij een incassobureau. Dat gebeurt meestal als een debiteur niet betaalt. De meeste banken hebben een incasso-afdeling, die onder meer voor rekening van cliënten bedragen incasseert, maar er bestaan ook onafhankelijke incassobedrijven.

Ingebrekestelling

Een brief waarmee de schuldeiser de schuldenaar laat weten dat de schuldenaar in gebreke is als hij niet op tijd aan zijn verplichtingen voldoet. De schuldenaar kan dan aangemaand worden om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. De schuldenaar kan ook aansprakelijk gesteld worden voor de schade die hierdoor ontstaat.

Natuurlijke verbintenis

Een verbintenis die gebaseerd is op normen van  moraal of fatsoen of  van een als zodanig gevoelde verplichting. Men is gehouden een natuurlijke verbintenis  na te komen, maar dit is niet af te dwingen. Heeft men aan een natuurlijke verbintenis voldaan, dan kan men deze  prestatie niet als onverschuldigd terugvorderen.

Non-conformiteit

Een zaak die niet voldoet aan hetgeen men daarvan op grond van de koopovereenkomst mag verwachten.

Onrechtmatige daad

Inbreuk op een  recht van een ander of een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of een ongeschreven norm, behoudens een rechtvaardigingsgrond. Uit de onrechtmatige daad ontstaat een verbintenis tot schadevergoeding, bijvoorbeeld bij een aanrijding in het verkeer.

Ontbindende voorwaarde

Toekomstige onzekere gebeurtenis, die bij intreden tot gevolg heeft dat een overeenkomst wordt beëindigd. Voorbeeld: een arbeidsovereenkomst met de ontbindende voorwaarde, dat men een bepaalde studie succesvol afrondt.

Ontbinding

Ongedaanmaking. Bijvoorbeeld, u vraagt ontbinding van een koopovereenkomst en uw eis wordt toegewezen, dan moet verkoper het gekochte terugnemen en de koopsom aan u retourneren.

Onverschuldigde betaling

Zonder rechtsgrond presteren geeft degene die presteerde het recht het gepresteerde als onverschuldigde betaling terug te vorderen.

Opschortende voorwaarden

De nakoming van een verbintenis  wordt uitgesteld totdat een toekomstige onzekere gebeurtenis zich voordoet.

Overmacht

Civiel recht: Een  tekortkoming in de nakoming van een verbintenis van een schuldenaar, die niet is te wijten aan zijn schuld en evenmin op basis van een wet of rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening moet komen.
Tegenstelling: toerekenbare tekortkoming of wanprestatie.
In het strafrecht: een van buiten komende oorzaak waaraan de dader geen weerstand heeft kunnen bieden. Overmacht heft de wederrechtelijkheid van de daad of de toerekenbaarheid van dader op.

Parate executie

Het recht om de goederen van een schuldenaar die in gebreke blijft zonder voorafgaand rechterlijk vonnis in het openbaar, naar plaatselijk gebruik, te verkopen. De pandhouder heeft dit recht krachtens de wet, maar de hypotheekhouder moet het bedingen.

Redelijkheid en billijkheid

Het woordpaar verwijst enerzijds naar verstand en anderzijds naar gevoel. Wanneer een rechtsregel niet duidelijk is in een concrete situatie, kan met behulp van deze begrippen een rechtvaardige oplossing worden bereikt. Ze hebben dan ook betrekking op uitleg van rechtsregels in een concrete situatie.

Samenlevingsovereenkomst

Een overeenkomst tussen twee mensen die met elkaar samenleven en bepaalde zaken met betrekking tot bijvoorbeeld het vermogen willen regelen. 

Samenwerkingsovereenkomst

Het betreft een overeenkomst waarbij partijen afspreken met elkaar een samenwerkingsverband aan te gaan. 

Schikking

Een regeling waarmee partijen in onderling overleg een definitief einde maken aan een geschil. In het algemeen geeft ieder van partijen een stuk van zijn vordering/verweer prijs.

Terugwerkende kracht

De gevolgen van een rechtshandeling gaan eerder in dan het moment, waarop de rechtshandeling is verricht. Akte waarbij  door een natuurlijk persoon wordt beschikt over zijn vermogen nadat hij overleden zal zijn. 

Toerekenbare tekortkoming

Niet nakomen van een uit een overeenkomst voortvloeiende verplichting terwijl de niet nakoming te wijten is aan de schuld van de schuldenaar of in zijn risicosfeer is gelegen.

Uitdrukkelijke aanvaarding

In tegenstelling tot de stilzwijgende aanvaarding van een aanbod, wordt hier duidelijk aan de wederpartij gemeld dat men het aanbod aanvaard.

Van rechtswege

Een gevolg treedt op grond van de wet automatisch in als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. 

Vaststellingsovereenkomst

Schriftelijk stuk waarin partijen zich tegenover elkaar vastleggen omtrent tussen hen juridisch heeft te gelden, zulks ter beëindiging of voorkoming van een geschil. Zie ook dading en schikking.

Verborgen gebrek

Een verborgen gebrek is een gebrek dat een bepaalde zaak, bijvoorbeeld een woning, minder geschikt maakt. Het gebrek moet niet zichtbaar zijn geweest voor de koper, ook niet na enig onderzoek. Het gebrek moet ook nog van dien aard zijn, dat de koper de zaak niet gekocht zou hebben als hij met het gebrek bekend was of tegen een veel lagere koopsom gekocht zou hebben.

Verjaring

In het civiele recht: het tenietgaan van een vordering of  het verkrijgen van een recht, beide tengevolge van het verstrijken van een termijn waarin de rechthebbende geen actie heeft ondernomen. In het strafrecht: het verval van het recht van het Openbaar Ministerie om een verdachte te vervolgen (voor de rechter te brengen). 

Wanprestatie

Niet nakomen van een verbintenis, terwijl deze wel opeisbaar is. Zie ook: toerekenbare tekortkoming.

Wettelijke rente

Rentepercentage dat verschuldigd wordt bij het te laat betalen van een geldschuld. Mits men in verzuim is. Bijvoorbeeld door na een ingebrekestelling/sommatie niet binnen de gestelde termijn te betalen.

Wilsovereenstemming

Wederzijdse toestemming van partijen.