Wraking

Direct advies?Stel uw vraag
12 resultaten

Hoe kan ik kennisnemen van wrakinguitspraken?

Regelmatig worden uitspraken van wrakingskamers op deze site gepubliceerd, soms in een wrakingdossier. Alle gerechten hebben een Wrakingsprotocol. Je kunt dit protocol vinden onder de reglementen van elk individueel gerecht. Alle gerechten stellen jaarlijks een Jaarverslag Wrakingen op. Hierin kunt u lezen hoe vaak er wordt gewraakt en welke uitspraken de wrakingskamer heeft gedaan.

Bron: www.rechtspraak.nl

Hoe wordt uitspraak gedaan?

De wrakingskamer doet schriftelijk en gemotiveerd z.s.m. maar uiterlijk binnen twee weken uitspraak. De beschikking wordt aan alle personen toegezonden, die bij de zaak betrokken zijn.. Regelmatig worden uitspraken van de wrakingskamer op deze site gepubliceerd.

Bron: www.rechtspraak.nl

Hoe wraak je een rechter?

Dat kunt u zowel mondeling als schriftelijk doen.

Schriftelijk voor aanvang van de zitting
De rechtzoekende geeft op basis van argumenten aan dat hij de rechter partijdig vindt en deze wil wraken.

Mondeling ter zitting
De rechtzoekende licht het verzoek toe en vraagt het verzoek in het verslag van de zitting (het procesverbaal) te vermelden. Dit kan zowel bij aanvang van de zitting als tijdens de zitting gedaan worden.

Schriftelijk na de zitting
De rechtzoekende geeft op basis van argumenten aan dat hij de rechter op zitting partijdig vond en deze alsnog wil wraken.

Een verzoek tot wraking kan niet worden ingediend nadat er uitspraak is gedaan.

Bron: www.rechtspraak.nl

Is de zitting van de wrakingskamer openbaar?

De zitting van de wrakingskamer is in beginsel openbaar. Voor bestuursrechtelijke en civiele zaken is dit vastgelegd in de artikelen (8:26 Awb respectievelijk 27 Rv). In strafzaken is geen behandeling ter openbare zitting voorgeschreven (artikel 515 Sv). Bij de meeste rechtbanken geldt dan als het uitgangspunt: een tijdens een openbare zitting ingediend wrakingsverzoek wordt in het openbaar behandeld en omgekeerd; een tijdens een besloten zitting ingediend verzoek, wordt behandeld op een besloten zitting.

Bron: www.rechtspraak.nl

Kan een rechter meerdere malen worden gewraakt?

Ja, een rechter kan in verschillende rechtszaken worden gewraakt. Ook in dezelfde zaak kan dit meerdere malen gebeuren, maar dan zal het moeten gaan om andere feiten en omstandigheden die pas later bekend zijn geworden. Wraking mag echter geen middel zijn om het verloop van rechtszaken te rekken.

Bron: www.rechtspraak.nl

Wat doet de rechter met een wrakingverzoek?

De betrokken rechter kan zich bij het verzoek neerleggen en zich laten vervangen door een andere rechter. De rechter berust dan in de wraking en schorst de zitting. Mocht er direct een vervanger beschikbaar zijn dan kan de zaak doorgaan. Zo niet, dan wordt de zaak naar een andere datum verplaatst.

Een rechter die vindt dat hij onpartijdig is in deze zaak, zal de zitting schorsen. In dat geval zal het verzoek worden beoordeeld door drie andere rechters, die samen de zogenoemde ‘wrakingskamer’ vormen.

Bron: www.rechtspraak.nl

Wat doet de wrakingskamer?

De wrakingskamer nodigt de persoon die wraakt en de betreffende rechter(s) uit op een zitting. Als er nog meer personen bij de zaak betrokken zijn, zoals een wederpartij, worden zij als toehoorder bij de wrakingszitting uitgenodigd. De wrakingskamer kan ook aan hen vragen stellen.

Alle betrokkenen kunnen hun standpunten toelichten. De betrokken rechter is niet verplicht te verschijnen. Hij kan schriftelijk zijn standpunt toelichten.

Aan het einde van de zitting deelt de voorzitter van de wrakingskamer mee wanneer de uitspraak wordt gedaan. De uitspraak wordt in een beschikking vastgelegd.

Bron: www.rechtspraak.nl

Wat gebeurt er met een verzoek tot wraking?

Het verzoek wordt voorgelegd aan de president van de rechtbank of zijn/haar plaatsvervanger. Die bekijkt of het verzoek op de juiste argumenten berust. Dit moeten uitzonderlijke omstandigheden zijn die een zwaarwegende aanwijzing opleveren voor het oordeel dat een rechter ten opzichte van een rechtzoekende een vooroordeel heeft, althans die vrees gerechtvaardigd is.
Oordeelt de president dat op zichzelf de mogelijk tot wraking leidende argumenten zijn aangevoerd dan roept hij de wrakingskamer bijeen.
Voldoen de argumenten niet aan de criteria van de wetsartikelen, dan kan de verzoeker in zijn verzoek ‘niet worden ontvangen’ en de verzoeker zal in dat geval dan ook direct niet-ontvankelijk worden verklaard. De ‘wrakende partij’ wordt hiervan op de hoogte gesteld en de zitting kan mogelijk direct doorgaan of op een latere datum. Het komt wel voor dat er eigenlijk geen sprake is van een wrakingsverzoek, maar dat het in wezen gaat om een klacht. In dat geval zal de verzoeker daarop worden gewezen en kan hij besluiten of hij inderdaad een klacht wil indienen.

Bron: www.rechtspraak.nl

Wat is een wrakingskamer?

De leden van de wrakingskamer worden door het gerechtsbestuur aangewezen uit de rechters van de rechtbank, die de zaak behandelt, waarin het wrakingsverzoek werd gedaan. De wrakingskamer wordt bijeen geroepen door de president, of zijn/haar plaatsvervanger.

Het gerechtsbestuur kan een vaste wrakingskamer aanstellen. Dat betekent dat voor een bepaalde periode dezelfde drie rechters steeds alle wrakingverzoeken behandelen.

De wrakingskamer wordt ondersteund door een griffier.

Bron: www.rechtspraak.nl

Wat is wraking?

In Nederland heeft iedere rechtzoekende burger recht op een onpartijdige rechter. Dat is geregeld in het Europees verdrag voor de rechten van de mens en ook in verschillende wetten vastgelegd.

Een rechtzoekende (een partij) die goede redenen heeft om te denken dat een rechter een zaak niet onpartijdig kan beoordelen, kan verzoeken deze rechter te vervangen. Zo’n verzoek wordt een verzoek tot wraking genoemd. Zo’n verzoek wordt toegewezen als er sprake is van ‘feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden’.

Voor het strafrecht is dat artikel 512 van het Wetboek van Strafvordering (Sv), voor het civiel recht artikel 36 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) en voor het bestuursrecht artikel 8:15 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Het verzoek tot wraking kan zich niet richten op de betrokken griffier of officier van justitie in de zitting. Wel kan een rechter-commissaris in strafzaken of insolventies (faillissementszaken) worden gewraakt.

Bron: www.rechtspraak.nl

Wat kan een partij doen als de uitspraak van de wrakingskamer niet bevalt?

De wrakende partij moet zich bij de uitspraak neerleggen. De behandeling van de zaak zal worden voortgezet. Wel kan in hoger beroep bij het hof of in cassatie bij de Hoge Raad de onpartijdigheid van de rechter opnieuw worden getoetst.

Bron: www.rechtspraak.nl

Wie kan een verzoek tot wraking indienen?

Een verzoek kan alleen gedaan worden door degenen die in de zaak zijn betrokken. Dat kunnen zijn: een partij of een verdachte en hun advocaat of gemachtigde. De partij of verdachte kan het zelf doen of door zijn advocaat of gemachtigde, namens hem/haar, laten doen.

Bron: www.rechtspraak.nl

Vraag niet gevonden?

We helpen u graag verder, neem contact met ons op of bel ons vrijblijvend op 0900 - 238 238 2