Arbeidsrecht

Direct advies?Stel uw vraag
29 resultaten

Als het bedrijf waar ik werk is overgenomen door een nieuwe eigenaar, behoud ik dan mijn huidige arbeidsovereenkomst?

Als het bedrijf wordt overgenomen door een nieuwe eigenaar, dan blijven de rechten en plichten van de medewerkers, die zijn afgesproken in de arbeidsovereenkomst, gelden ten opzichte van de nieuwe eigenaar. Hiervoor is het niet nodig dat de werknemers met de nieuwe werkgever nieuwe arbeidsovereenkomsten sluiten, de overgang gebeurt namelijk van rechtswege. Er gelden wel enkele uitzonderingen met betrekking tot pensioen- en spaarregelingen.

Als ik meedoe aan een staking, houd ik dan het recht op mijn loon?

Nee, als u staakt heeft u geen recht op doorbetaling van uw loon

Als ik meedoen aan een staking, kan mijn werkgever mij dan ontslaan?

Nee, staking is geen dringende reden als nodig voor ontslag op staande voet.

Er wordt in een personeelsadvertentie om een winkeljuffrouw of meisje gevraagd en een sollicitant wordt afgewezen omdat hij een man is. Is dit verboden discriminatie?

Een werkgever mag slechts dan in een personeelsadvertentie onderscheid maken tussen mannelijke of vrouwelijke werknemers wanneer hij hiervoor een goede reden heeft. Dit is onder andere het geval bij het zoeken naar een mannequin, of acteur voor een bepaalde rol.

Heb ik recht op vakantiebijslag wanneer ik ziek ben?

Wanneer een werknemer ziek is, is de werkgever in principe verplicht om het loon en het daarbij behorende vakantiegeld gewoon uit te betalen. Wanneer de werkgever niet meer verplicht is om het loon door te betalen, bestaat de mogelijkheid dat de werknemer aansprak kan maken op een uitkering van ziekengeld door het UWV. Het UWV betaalt hierbij geen vakantiegeld uit. Een andere mogelijkheid is, dat de werknemer in de WIA komt. In dat geval hoeft de werkgever geen vakantiegeld te betalen, maar wordt dit eenmaal per jaar door het UWV gedaan.

Het bedrijf is overgenomen en mijn contract is stop gezet. Kan de werkgever dit zomaar doen?

Indien de onderneming is overgenomen zal de nieuwe werkgever de arbeidsovereenkomst moeten voortzetten. De nieuwe werkgever kan de arbeidsovereenkomst wel daarna beëindigen door de opzeggronden in de wet met daarbij de ontslagvergunning van het CWI.

Het bedrijf waar ik werkte is failliet gegaan, maar nu is er een doorstart met een nieuwe eigenaar. Heb ik het recht om daar weer te werken?

Bij een doorstart na faillissement neemt de nieuwe eigenaar niet van rechtswege de contracten met de oude werknemers over. De nieuwe werkgever is na faillissement dus niet verplicht u daar weer te laten werken, en als hij u toch een arbeidscontract aanbiedt, dan kan dit anders zijn dan uw oude contract.

Hoeveel vakantiedagen heb ik?

In principe heeft u recht op minimaal viermaal het bedongen arbeidsdagen per week. In een individuele – collectieve arbeidsovereenkomsten kunnen boven op de wettelijke vakantiedagen extra dagen worden gegeven. Dit moet specifiek in de overeenkomst zijn overeengekomen.

A is in dienst van B. A werkt vijf dagen in de week. Hierdoor heeft hij recht op minimaal 20 vakantiedagen per jaar (4 x 5 werkdagen)

Ik heb een contract voor bepaalde tijd en deze wil ik eerder opzeggen, kan dat?

In principe kunt u een contract voor bepaalde tijd niet tussentijds opzeggen, omdat deze doorloopt tot een bepaalde datum. Indien in de overeenkomst staat beschreven dat de arbeidsovereenkomst wel tussentijds kan worden beëindigd dan zal de werknemer en werkgever zich aan een opzegtermijn moeten houden welke in de arbeidsovereenkomst staat vermeld. Indien er in de arbeidsovereenkomst geen tussentijds opzegbeding is opgenomen dan is het niet mogelijk. Indien de werknemer c.q werkgever toch van de overeenkomst af willen kan er een schadevergoeding uit deze opzegging voorkomen in verband met het niet naleven van de contractuele verplichting welke is aangegaan voor een bepaalde periode.

Ik heb een proeftijd in mijn contract staan, wat houdt dat in?

Een proeftijd moet altijd schriftelijk staan beschreven, want anders is de proeftijd niet geldig. De proeftijd heeft geen minimumtermijn, maar wel een maximum. Voor arbeidsovereenkomst korten dan 2 jaar is het 1 maand, tenzij in de CAO staat beschreven dat 2 maanden mag. Langer dan 2 maanden is echt niet toegestaan. In deze periode is het de bedoeling dat de werkgever en werknemer elkaar leren kennen. Indien er geen goede relatie tot stand komt, of omdat het niet werkt vanuit beide kanten kunnen de werkgever en de werknemer de arbeidsovereenkomst opzeggen zonder enige reden te geven. Een termijn is eveneens niet van toepassing. Indien er wordt opgezegd nadat de proefperiode heeft plaats gevonden dan gelden de opzeggronden voor beide partijen.

Ik heb me ziek gemeld maar ik word niet doorbetaald, kan dat?

In principe zal de werkgever u moeten doorbetalen. Echter de werkgever kan wachtdagen hebben ingesteld. Dit staat in de arbeidsovereenkomst of in de CAO. De wachtdagen mogen maximaal 2 dagen zijn. Deze 2 dagen zijn dan voor de werknemer zelf. De dagen daarna zal de werkgever gewoon uw uren, welke uw normaal ook zou hebben gewerkt, moeten uitbetalen.

Ik heb nu drie maal een arbeidsovereenkomst ontvangen voor bepaalde tijd. Hoe vaak mag dit nog gebeuren of wordt deze omgezet in onbepaalde tijd?

Tussen de werkgever en de werknemer ontstaat automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als er sprake is van meer dan drie opeenvolgende contracten. Of indien de contracten bij elkaar meer dan drie jaar betreffen. Tussen de contracten mag er niet meer dan drie maanden zitten. Indien dit wel het geval is dan is de keten doorbroken en zal het gehele opnieuw plaatst moeten vinden.

Ik krijg nu van mijn werkgever voor de vierde keer een contract voor bepaalde tijd aangeboden. Mag dat?

Er kunnen maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten. De vierde arbeidsovereenkomst geldt dan automatisch voor onbepaalde tijd.

Ook geldt dat de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in totaal niet langer mogen duren dan drie jaar. Indien bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst voor twee jaar is aangegaan en vervolgens weer een arbeidsovereenkomst voor twee jaar wordt gesloten, wordt deze laatste arbeidsovereenkomst na drie jaar automatisch omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Kan ik vakantiedagen meenemen naar het volgende jaar?

Ja de werknemer kan zijn overige vakantiedagen meenemen naar het volgende jaar. Hierdoor zal er in het nieuwe jaar eerste de oude vakantiedagen worden opgenomen en daarna de nieuwe vakantiedagen van het jaar. De verjaringstermijn van de vakantiedagen is 5 jaar.

Krijg ik doorbetaald tijdens ouderschapsverlof?

De wet geeft ouders van kinderen van nul tot acht jaar het recht om gedurende een aaneengesloten periode van ten hoogste zes maanden onbetaald ouderschapsverlof op te nemen.

Tijdens het ouderschapsverlof bestaat er geen recht op doorbetaling van loon. Overige uitkeringen als winstuitkering, toeslagen, premies of een dertiende maand, wordt naar evenredigheid in vermindering gebracht. In de CAO wordt meestal wel een doorbetaling van salaris voor u geregeld. Het is dus zaak de CAO er op na te slaan.
 

Kunnen fooien worden gezien als loon?

Omdat loon wordt gezien als een prestatie van de werkgever, kunnen fooien niet worden gezien als loon. Er bestaat op deze hoofdregel echter wel een paar uitzonderingen. Wanneer een van deze uitzonderingen van toepassing is, komen de fooien wel in aanmerking voor loonbelasting en premieheffing. De uitzonderingen zijn;

 • horecapersoneel
 • gevallen waarin een garantieloon is vastgesteld.

Kunnen mijn vakantie dagen worden uitbetaald?

In principe kunnen vakantie dagen niet worden uitbetaald indien je nog in dienstbetrekking bent van het bedrijf. Het minimum vakantiedagen kunnen in ieder geval niet worden uitbetaald en de boven wettelijke vakantiedagen kunnen wel worden uitbetaald.

Mag een werkgever de telefoongesprekken van zijn werknemers afluisteren om te zorgen dat ze geen privé gesprekken gaan voeren tijdens werktijd?

Wanneer dit in de tak van werk gebruikelijk is (bijvoorbeeld bij een callcenter) kan een werkgever dit doen, indien hij gegronde vrees heeft dat de kwaliteit van het werk erop achteruit gaat als hij dit nalaat. Is van de bovenstaande uitzonderingen geen sprake, dan mag de werkgever de gesprekken van zijn werknemers niet afluisteren, omdat hij daarmee een inbreuk maakt op hun privacy.

Mijn werkgever betwist mijn openstaande vakantiedagen, wat kan ik hieraan doen?

De werknemer moet in principe zijn vordering concreet vaststellen en bij betwisting daarvan door de werkgever, zal de werknemer zijn vordering bewijzen. De werkgever zal in deze situatie inzage moeten geven in de vakantiedagen van de werknemer, want de werkgever moet deze dagen goed bijhouden in een systeem. Indien de werkgever stellig blijft zal de werknemer zich moeten wenden naar de rechter om via deze weg schadevergoeding te eisen.

Mijn werkgever biedt mij een contract aan voor 1 jaar met daarin een proeftijd van 1 maand. Mag dat?

Ja, dat mag, tenzij een eventueel toepasselijke CAO anders bepaalt. Bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd tot twee jaar mag een proeftijd van maximaal één maand worden overeengekomen. Bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van twee jaar of langer of voor onbepaalde tijd mag de proeftijd maximaal twee maanden bedragen.

Mijn werkgever is failliet verklaard. Heb ik nu nog recht op salaris?

Het UWV neemt de verplichting tot salarisbetaling van uw werkgever over. De laatste 13 weken voor de faillissementsdatum worden door UWV betaald voorzover uw werkgever dat niet heeft gedaan. De curator mag de arbeidsovereenkomst opzeggen met een opzegtermijn van maximaal zes weken. Het salaris over de opzegtermijn wordt ook door UWV betaald.

Wanneer heb ik recht op zwangerschapsverlof?

Elke werknemer die zwanger is, heeft recht op zwangerschapsverlof en krijgt 100% loon uitbetaald. Dit recht bestaat over een tijdsperiode van minimaal 16 weken. Deze vangt 4 tot 6 weken aan voor de vermoedelijke datum van bevalling en wordt in overleg met de werknemer bepaald.

Wanneer moet de vakantiebijslag worden uitbetaald?

Volgens de wet moet de vakantiebijslag eenmaal per jaar bij het opnemen van de vakantie en uiterlijk in juni worden uitbetaald. Omdat de werknemer de vakantiebijslag en het gewone loon moet kunnen onderscheiden, is het niet toegestaan om de vakantiebijslag bij het uurloon op te tellen. Wanneer het dienstverband eindigt moet de vakantiebijslag waar de werknemer nog recht op heeft, tussentijds worden afgerekend.

Wat is de hoogte van de vakantiebijslag?

Volgens de WMM bedraagt de hoogte van de vakantiebijslag 8% van het loon. In de regel kan worden uitgegaan van het overeengekomen brutoloon. Indien er een nettoloonafspraak gemaakt is, moet het bedrag dat de werknemer krijgt te worden vermeerderd met de volgende kosten om het bedrag te krijgen waarover de vakantiebijslag betaald moet worden;

 • de pensioen- en vut-premies
 • loonbelasting
 • premies volksverzekeringen
 • premies werknemersverzekeringen
 • eventuele buitenwettelijke inhoudingen (bijv. bijdrage aan het personeelsfonds)

Wat is het verschil tussen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd?

Bij een overeenkomst voor bepaalde tijd, spreekt u met de werkgever af dat de duur van de overeenkomst op een bepaalde datum eindigt. De arbeidsovereenkomst zal dan automatisch beëindigen. Opzeggen is hiervoor niet nodig.
 
Bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd, is de termijn voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst niet vastgesteld. Hierdoor zal de arbeidsovereenkomst altijd opgezegd moeten worden tegen de termijn die staan beschreven in de Arbeidsovereenkomst c.q. CAO.

Wat kan ik doen als mijn werkgever niet tijdig betaald? 

Er kunnen meerdere redenen zijn waarom een werkgever het loon niet uitbetaald. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen betalingsonmacht en betalingsonwil.

Betalingsonmacht houdt in dat de werkgever niet in staat is het loon te betalen. Wanneer hiervan sprake is, kan het UWV deze verplichting overnemen. Er kan een beroep op de overnameregeling van het UWV worden gedaan als de werkgever tegenover alle werknemers (of een groot deel daarvan) zijn betalingsverplichtingen niet is nagekomen. Het is dus niet bedoelt voor de situatie dat de werkgever het loon van één werknemer niet kan voldoen.

Het komt ook voor dat er geen sprake is van betalingsonmacht, maar van betalingonwil. Wanneer hiervan sprake is, moet de werknemer zelf achter het achterstallige loon aan gaan. Dit kan allereerst door het schrijven van een brief naar de werkgever, waarin het loon wordt gevorderd (zie brief). Indien dit niets aanhaalt kan de werknemer een loonvorderingsprocedure bij de kantonrechter instellen.

Wat zijn de consequenties als een werkgever niet tijdig betaald? 

Wanneer de werkgever niet tijdig betaalt, is de werkgever vanaf de derde werkdag na de dag waarop de betaling had moeten plaats vinden, een verhoging van het loon aan de werknemer verschuldigd. Voor de vierde tot en met de achtste werkdag bedraagt de verhoging 5% per dag en voor elke volgende werkdag 1%. Deze verhoging kan echter nooit meer zijn dat 50% van het verschuldigde bedrag.

Naast de genoemde verhoging kan de werkgever bij niet tijdige betaling verplicht zijn de wettelijke rente te betalen. Deze rente wordt elk jaar door de overheid vastgesteld. Per 1 januari 2007 bedraagt de wettelijke rente 6%.

Welke bedragen moeten worden ingehouden op het loon?

Het loon moet netto aan de werknemer worden uitbetaald. Dat houdt in, het brutoloon minus de inhoudingen. Sommige van deze inhoudingen zijn wettelijk verplicht, anderen zijn afgesproken in de arbeidsovereenkomst of coa.

Op grond van de wet moeten de volgende bedragen door de werkgever worden ingehouden op het loon;

 • loonbelasting
 • premies volksverzekeringen
 • premies werknemersverzekeringen
 • inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet

Welke gegevens moeten minimaal op het loonstrookje staan?

De werkgever is verplicht om bij elke veranderingen van het loon een specificatie (loonstrookje) aan de werknemer af te geven. Minimaal moeten de volgende gegevens op het loonstrookje staan;

 • bedrag van brutoloon in geld
 • samenstelling van het loon
 • bedragen die op het loon zijn ingehouden
 • de overeengekomen arbeidsduur
 • het voor de werknemer geldende wettelijke minimumloon
 • de termijn waarover de uitbetaling plaatsvindt
 • naam van werkgever en werknemer

Vraag niet gevonden?

We helpen u graag verder, neem contact met ons op of bel ons vrijblijvend op 0900 - 238 238 2