Nienke de Vos is sinds 2001 verbonden aan AD advocaten en sinds 1998 advocaat. Zij heeft rechten gestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Nienke stelt het belang van haar cliënten voorop en hecht aan een goede verstandhouding, persoonlijk contact en goede bereikbaarheid. Zij is geen ‘negen tot vijf’ advocaat en heeft een praktische benadering. Dit alles natuurlijk met het oog op het best haalbare resultaat.

Haar praktijk bestaat grotendeels uit strafzaken, waaronder verkeerszaken, jeugdstrafzaken, drugsdelicten, zedenzaken, vermogensdelicten en uit clienten die tegen hun wil in een psychiatrisch ziekenhuis worden opgenomen. Het gaat dan om bijstand naar aanleiding van een ingediend verzoek tot het verkrijgen van een rechterlijke machtiging ( een verzoek tot het verkrijgen van een machtging tot voortzetting inbewaringstelling, een voorlopige machtiging en/of een machtiging tot voortgezet verblijf). Zij staat clienten ook bij als zij zich wensen te verzetten tegen dwangmedicatie, tegen plaatsing in een isoleercel en bij het indienen van een ontslagverzoek, dan wel een verzoek tot overplaatsing. Kortom zij verleent bijstand terzake de interne klachtenregeling. En als clienten door middel van een beslissing van een rechter tot plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis (artikel 37 van het wetboek van strafrecht) wordt er ook juridische hulp geboden. Dit rechtsgebied heeft veel raakvlakken met TBS

Naast meerderjarigen staat Nienke ook minderjarigen/ jeugdigen bij. Het gaat bijvoorbeeld om minderjarigen die worden geconfronteerd met een uithuisplaatsing en/of ondertoezichtstelling of minderjarigen die worden verdacht van een strafbaar feit. In dat geval geldt het minderjarigenstrafrecht. Dit vereist veelal een andere benadering dan in het meerderjarigenstrafrecht het geval is. Het kan ook zo zijn, in het geval van bijstand aan een meerderjarigen, dat getracht wordt om in het belang van client het adolescentenstrafrecht toegepast te krijgen of andersom.

In het geval van uithuisplaatsingen en/of ondertoezichtstellingen staat zij ook ouders bij.

Daarnaast heeft zij expertise op het gebied van procedures tegen het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijs (CBR).
Naast strafzaken behandelt Nienke civiele zaken, met name bouw- en contractuele zaken, waaronder het huurrecht.