Huis Advocaten - Een duidelijke zaak

NL EN DE

Bel direct (lokaal tarief) 0900-2382382 (dagelijks tot 22.00 uur)

Zoekformulier

Begrippenlijst Contractenrecht

Contractenrecht
Aanbod
Aanbod en aanvaarding
Aanmaning (2e)
Aansprakelijkheid
Aanvaarding
Afbetaling
Agentuur overeenkomst
Arbeidscontract
Arrondissement
Beding
Bemiddelingsovereenkomst
Beroep
Beschikkingsonbevoegd
Beslag
Betalinsregeling
Buitengerechtelijke incassokosten
Buitengerechtelijke kosten
Causaal verband
Concurrentiebeding
Conservatoir beslag
Consument
Consumentenkoop
Contract
Contractuele aansprakelijkheid
Dagvaarding
Dwaling
Dwingend recht
Een exclusiviteit (clausule)
Eigendomsvoorbehoud
Fatale termijn
Geheimhoudingsovereenkomst
Gevolgschade
Handelingsonbekwaam
Hoger beroep
Huwelijkse voorwaarden
Immateriƫle schade
In verzuim
Incasso
Ingebrekestelling
Natuurlijke verbintenis
Non-conformiteit
Onrechtmatige daad
Ontbindende voorwaarde
Ontbinding
Onverschuldigde betaling
Opschortende voorwaarden
Opzegtermijn
Overmacht
Parate executie
Redelijkheid en billijkheid
Samenlevingsovereenkomst
Samenwerkingsovereenkomst
Schikking
Terugwerkende kracht
Toerekenbare tekortkoming
Uitdrukkelijke aanvaarding
Van rechtswege
Vaststellingsovereenkomst
Verborgen gebrek
Verjaring
Volmacht
Wanprestatie
Wettelijke rente
Wilsovereenstemming
Vestigingen

Bel direct (lokaal tarief) 0900-2382382 (dagelijks tot 22.00 uur)